Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9104 0c66 390
3896 ac22 390
7706 64e4 390
Reposted fromrol rol viadoubleespresso doubleespresso
Amsterdam, The Netherlands
Reposted fromarchitectonic architectonic
1101 2238 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadoubleespresso doubleespresso
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viadoubleespresso doubleespresso
5899 610e 390
4055 48b6 390
Reposted byAleksTheCat AleksTheCat
3233 2ed7
9237 959c 390
Reposted fromnexxt nexxt viafruittree fruittree
6107 7727 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatobecontinued tobecontinued
2995 991c 390
9671 8aad 390
Reposted fromthe-one the-one viamayamar mayamar
8780 cb29 390
Reposted frompeasorela peasorela viaGothLoli GothLoli
4317 3ef8 390
Reposted frombluuu bluuu viaGothLoli GothLoli
2933 6b69 390
Reposted byelemelekarriveslonelyjuliaidosk8raspberryheart
5746 42ea 390
Reposted fromverronique verronique viaLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl